ГППДП „ДИАМЕД” ООД, ЕИК 107552835, със седалище и управление гр. Габрово,  ул. „Юрий Венелин“ №22, осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
С настоящото имаме за цел да ви осведомим за това как ние, като администратор на данни, обработваме Вашите лични данни в процеса на нашите взаимоотношения при ползването на нашия уебсайт .

В процеса на нашите отношения, ние събираме и обработваме Ваши лични данни (като напр. информация, предоставена от Вас при попълване на различни форми и формуляри на уебсайта ни, при контакт по телефон, кореспонденция по имейл или по друг начин). Това включва информацията, предоставена от Вас при регистрацията на уебсайта, при ползване на услуга/функционалност на уебсайта, попълване на формуляр и др. Информацията, която ни предоставяте, може да включва име, адрес, имейл адрес, телефонен номер.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 и въз основа на:
– Ваше изрично получено съгласие като клиент;
– на изпълнение на задълженията по договор с Вас;
– законово задължение, което се прилага спрямо нас;  /С цел предоставяне на услуги и ползване на уебсайта, може да обработваме ваши лични данни, като напр. Идентификационни  данни, данни за контакт и др. Това обработване на данни се  основава на изпълнението на договор, по който вие като потребител на уебсайта, сте страна или на основание изпълнението на наши  законови задължения./

 ГППДП „ДИАМЕД” ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели – счетоводни и търговски цели, обезпечаване на изпълнение на договора, защита на информационната сигурност.

Ние спазваме следните принципи при обработка на Вашите данни:
– Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
– Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
– Точност и актуалност на данните;
– Цялостност и поверителност на обработването на личните Ви данни;
– Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни. 

Ние обработваме лични данни на всички посетители – регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно: име, адрес, телефонен номер, електронна поща, IP адрес и др., които се събират с цел идентификация. Обработваме също така и информация, свързана с плащане и избрани методи на плащане с цел извършване на търговска дейност и водене на счетоводство, а също и други данни, необходими за изпълнение на задълженията по договора.

Ние съхраняваме Вашите лични данни, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение. След, което полагаме необходимите грижи да изтрием и унищожим всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

Уведомяваме Ви в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго лице.

ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

ПРАВО НА ДОСТЪП

Вие имате право да изисквате и получите от ГППДП „ДИАМЕД” ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
Вие имате право да получите достъп до Вашите данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
ГППДП „ДИАМЕД” ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните Ви лични данни в електронна или друга подходяща форма.

ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ПОПЪЛВАНЕ

Вие имате право да поискате от ГППДП „ДИАМЕД” ООД  да коригира неточните Ваши лични данни и да попълни непълните Ваши лични данни.

ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ (ПРАВОТО ДА БЪДЕТЕ ЗАБРАВЕНИ)

Вие имате право да поискате от ГППДП „ДИАМЕД” ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ние имаме задължението да ги изтрием без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по долу основания:
– личните данни повече не са необходимите за целите, за които са били събрани или обработвани;
– Вие оттеглите своето съгласие, ако обработката на личните данни е базирана на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
– личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
– личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо Администратора;

ГППДП „ДИАМЕД” ООД  не е длъжен да изтрие Вашите лични данни, ако ги съхранява и обработва:
– за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо нас;
– по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
– за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

ПРАВО НА ЗАЩИТА

Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни в съответния контролен орган или да обжалвате по съдебен ред.
За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугите,. ние можем да предоставим данните на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на ГППДП „ДИАМЕД” ООД въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании нямат право самостоятелно да споделят тази информация.
Ако не искате ГППДП „ДИАМЕД” ООД да изпраща информация към някой от доверените си партньори, може да оттеглите вашето съгласие .

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА

ГППДП „ДИАМЕД” ООД  предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие. Ние използваме технически средства за защита на личните данни от придобиване или видоизменение от неупълномощени лица, сред които:

А) SSL сертификат за сигурност, който криптира връзката между сайта и крайното устройство.
Б) Защита на базата данни от неправомерен достъп.
В) Антивирусни програми и програми за защита от неоторизиран достъп.
 Предаването на данни по интернет не е напълно защитено. Въпреки че ще направим зависещото от нас, за да защитим Вашите данни, не можем да гарантираме сигурността на Вашите данни, предавани чрез уебсайта. Всяко предаване на данни е на ваш собствен риск. След като получим Вашите данни, ще прилагаме строги процедури и функционалности за сигурност, с оглед предотвратяване на неоторизиран достъп.